Hindi mapipigilan ng pandemyang kinakaharap ang pagdaraos ng Pampaaralang Komperensya
sa Pamamahayag sa Cavite National High School. Ito ay isinagawa noong ika-10 hanggang ika-12
ng Mayo 2021 gamit ang google meet. Nagkaroon ng dalawang araw na pagpapatala ang mga
estudyate kung saan ang lahat ng baitang mula Grade 7 hanggang Senior High School ay
hinikayat upang makisangkot sa gawaing ito at apatnapu’t pitong mag-aaral ang opisyal na
nagpatala.

Matagumpay itong isinagawa ng mga gurong tagapatnubay ng Ang Caviteñan katulong ang mga
tagapanayam at hurado. Nagkaroon ng sabay-sabay na pagsasagawa ng patimpalak sa iba’t-
ibang kategorya kung saan nagkaroon ng maikling talakayan ang tagapanayam at binigyan ng
dalawang oras ang bawat mag-aaral upang makabuo ng kanilang mga awtput. Layunin nitong
makapili ng mga mag-aaral na bubuo sa pahayagan at ang mga kalahok naman na nagkamit ng
unang pwesto ang siyang lalaban para sa darating na Pandibisyong Komperensya sa
Pamamahayag.

Narito ang mga nagwagi sa iba’t ibang kategorya: Photojournalism: John Klyden D. Nazareno;
Pagsulat ng Kolum: Irina Krishen H. Loanzon; Pagsulat ng Lathalain: Sherry May S. Perez;
Pagsulat ng Editoryal: Yeoj Enna S. Enriquez; Pagsulat ng Balitang Isports: Aubry S. Bugayong;
Pagsulat ng Dibuho: Kristel Wein M. Pangan; Pagwawasto at Pag-uulo ng Balita: Maria Yzabell
D. Sta. Ana; Pagsulat ng Balitang Pang-agham: Yeoan Nicholae D. Sinlao; at Pagsulat ng Balita:
Mikaela Anna Denise B. Villarin.

Ang gawaing ito ay nagsilbing paghahanda na rin sa iba pang mga nalalapit na gawain kaugnay
pa rin ng campus journalism at para na rin sa darating na dibisyong patimpalak.